Wat is de Energiebank?

De vrijwilligers van de Energiebank helpen iedereen die elke maand weer moeite heeft met het betalen van de energierekening. Deze mensen kunnen bij ons terecht voor gratis advies en hulp. Met als doel: zelf blijvend energie besparen.

Missie en visie

Zo’n driekwart miljoen huishoudens kunnen de energierekening niet betalen. Is dat niet veel? Als je rondloopt met zulke financiële zorgen, dan lukt het niet altijd om volwaardig mee te doen met de maatschappij. En al helemaal niet met de energietransitie. Terwijl juist hier kansen liggen om blijvend energie te besparen en je rekening te verlagen.

Daarom gaan wij voor een Nederland waarin ook mensen die moeite hebben met het betalen van de energierekening mee kunnen doen met de energietransitie.

Samenwerking

De Energiebank werkt samen met een groot aantal partijen. Aan de ene kant zijn dit bedrijven, organisaties en fondsen die ons financieel steunen. Anderzijds werken we samen met initiatieven die een soortgelijke doelstelling hebben als wij, in het bereiken en helpen van zoveel mogelijk huishoudens. Denk hierbij aan schuldhulpverlening, migrantenorganisaties, energiecoöperaties, woningbouwverenigingen en overheden.

Bent u geïnteresseerd in een mogelijke samenwerking? Neem dan gerust contact op

Ons bestuur

Stichting Energiebank Nederland heeft een ANBI-status. De stichting wordt bestuurd door een vrijwillig bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid, het vaststellen van de financiële richtlijnen en het hebben van de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.


De betaalde directeur geeft uitvoering aan het beleid en de dagelijkse werkzaamheden.

Roel
Roel
Opschaling,
verbreding Energiebank
Henk
Henk
Sponsors,
externe contacten
Marieke
Marieke
Programma Manager /
Directeur a.i.
Barry
Barry
Voorzitter
Arthur
Penningmeester

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, en adviseert het bestuur indien daartoe verzocht. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding.

Regine
Regine
Hoofd Communicatie,
Dienst Toeslagen
Jan
Founder Nudge
nathalie
Nathalie
Company owner Scale4you & Head

Stichting Energiebank Nederland

Vind hier alle informatie over Stichting Energiebank Nederland.

Stichting Energiebank Nederland is erkend als ANBI Stichting (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’). Dit betekent onder andere dat schenkingen op de inkomstenbelasting van de schenker in mindering kunnen worden gebracht.

In lijn met de geldende publicatieverplichting, verantwoordt het bestuur aanvullende gegevens:
Het bestuur geeft verdere invulling aan de ANBI vereisten, door in haar uitgaven structureel naar ten minste 80% te streven welke direct gekoppeld zijn aan de doelstellingen van de stichting. Op deze doelstelling wordt in de planning & verantwoording actief gestuurd.

Beleidsplan
Jaarlijks wordt door het bestuur een jaarplan opgesteld, welke invulling en uitvoering geeft aan het strategisch plan. In het jaarplan worden de belangrijkste activiteiten in relatie tot onze doelstellingen en een financieel budget opgenomen. Dit jaarplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. In het jaarverslag reflecteert het bestuur ten opzichte van dit jaarplan.
Zie Jaarplan Energiebank Nederland 2022

Alle activiteiten van lokale energiebanken zijn opgenomen in de jaarplannen van deze desbetreffende energiebank.

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en leden van raad van toezicht zijn onbezoldigd en hebben recht op een onkostenvergoeding.

In het jaarverslag van de stichting legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid, de activiteiten die het uitvoert en geeft inzicht in de financiële positie en besteding van middelen. Dit jaarverslag wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Periodiek worden de financiën van de stichting in de bestuursvergadering besproken, evenals met de Raad van Toezicht besproken.

Vrijwillige Samenstelverklaring
Een transparante verantwoording van maatschappelijke middelen, donaties en subsidies binnen de stichting is een belangrijke pijler in het financieel beleid. Daartoe kiest het bestuur vrijwillig om een samenstelverklaring af te geven voor het jaarverslag. Een externe accountant beoordeelt de administratie en verslaglegging door het bestuur.

UBO
Het bestuur van stichting Energiebank Nederland heeft gezamenlijk de feitelijke zeggenschap over de onderneming, bestaande uit bovengenoemde vijf statutaire bestuursleden. Daarmee heeft geen van de bestuursleden, een overheersende zeggenschap dan wel meer dan 25% beslissingsbevoegdheid. De bestuursleden zijn als ‘pseudo-UBO’ aangemerkt.

Stichting Energiebank Nederland
Van Abbestraat 2
1064WV Amsterdam

De stichting werkt volledig digitaal en beschikt niet over een vast telefoonnummer – u kunt ons bereiken op: [email protected]

IBAN (Rekeningnummer): NL03 INGB 0007 0378 98
RSIN (Fiscaalnummer): 8554.53.734
KVK nummer: 63919966

Ga naar de inhoud